DANH SÁCH CHÍNH THỨC ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 01 ( xã Chu Hương, xã Mỹ Phương)

Đơn vị bầu cử số 01 ( xã Chu Hương, xã Mỹ Phương)