DANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 07(xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê, xã Hoàng Trĩ)

Đơn vị bầu cử số 07(xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê, xã Hoàng Trĩ)