DANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 06(xã Cao Thượng, xã Nam Mẫu)

Đơn vị bầu cử số 06(xã Cao Thượng, xã Nam Mẫu)