Phòng ban

– Phòng Kinh tế – Hạ Tầng
– Văn phòng HĐND&UBND
– Phòng Giáo dục và Đào tạo
– Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội
– Phòng Nội vụ
– Phòng Nông nghiệp và PTNT
– Phòng Tài chính – Kế hoạch
– Phòng Tài nguyên và Môi trường
– Phòng Tư pháp
– Phòng Văn hóa Thông tin

Xã/ Thị trấn