THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ

1. Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:
                        Ông: CAO MINH HẢI
Sinh ngày: 02 – 4 – 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:
Email: haicm.bb@backan.gov.vn
  2. Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện:
Ông: Ma Văn Duy
Sinh ngày: 23 – 3 – 1967
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
Lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại: 02813.876.872
 Email: duymv.bb@backan.gov.vn
  3. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:
 Ông:
Trình độ chuyên môn:
Điện thoại:
Email: