Thường trực huyện ủy

BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Họ và tên: HÀ SỸ HUÂN
Sinh ngày: 16/6/1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Lâm học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:
Mail: huanhs@backan.gov.vn
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Ông: CAO MINH HẢI
Sinh ngày: 02 – 4 – 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:
Email:
haicm.bb@backan.gov.vn