Thường trực huyện ủy

BÍ THƯ HUYỆN ỦY
Họ và tên: DƯƠNG NGỌC THUYẾT
Sinh ngày: 23/6/1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 
Email: thuyetdn@backan.gov.vn
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Ông: CAO MINH HẢI
Sinh ngày: 02/4/1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại:
Email:
haicm.bb@backan.gov.vn