Thường trực UBND huyện

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 – 2021

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
LƯU QUỐC TRUNG
– Sinh ngày: 27/8/1977
– Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý đất đai
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0904.050.839
– Email: trunglq.bb@backan.gov.vn
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
MA THỊ CỬ
– Sinh ngày: 11-11-1973
– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0975.514.329
– Email: cumt.bb@backan.gov.vn
PHÓ CHỦ TỊCH  UBND HUYỆN
– Sinh ngày:
– Trình độ chuyên môn:
– Lý luận chính trị:
– Điện thoại:
– Email: