Thường trực UBND huyện

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN BA BỂ, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
LƯU QUỐC TRUNG
– Sinh ngày: 27/8/1977
– Trình độ chuyên môn: Th.s Quản lý đất đai
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0904.050.839
– Email: trunglq.bb@backan.gov.vn
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
MA THỊ CỬ
– Sinh ngày: 11-11-1973
– Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
– Lý luận chính trị: Cao cấp
– Điện thoại: 0975.514.329
– Email: cumt.bb@backan.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH  UBND HUYỆN
Trung Ngọc Mẫn
– Sinh ngày: 1977
– Trình độ chuyên môn:
– Lý luận chính trị: Cử nhân
– Điện thoại: 0915.601.294
– Email: mantn.bb@backan.gov.vn