DANH SÁCH CHÍNH THỨC ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 02 ( xã Địa Linh, xã Yến Dương)

Đơn vị bầu cử số 02 ( xã Địa Linh, xã Yến Dương)