Thông báo về việc tiếp nhận Công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Ba Bể

Thông báo về việc tiếp nhận Công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Ba Bể