Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Danh sách bổ sung đất