Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2023

Thông báo kết quả thi vòng 2

Biểu kèm thông báo điểm thi vòng 2