Số hồ sơ nộp ngày 06/01/2023 về việc tuyển dụng viên chức của huyện Ba Bể năm 2023

Danh sách gửi kèm theo: Danh sach thi sinh du thi vc ngày 06.01.2023