Thông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 09.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023

Tại đây: Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển VC chức năm 2022 ngày 09 tháng 01 năm 2023