QUYẾT ĐỊNH về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Bể

1921(14.10.2021_17h34p57)_signed-(1)