QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

QD ban hành Kế hoạch tuyển dụng Viên chức huyện Ba Bể năm 2021