Ngân hàng CSXH huyện Ba Bể: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 174 tỷ đồng

Tính đến thời điểm hiện tại, ước tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể đạt trên 174 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm./.

 

      Để thực hiện tốt công tác cho vay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể đã thực hiện tốt công tác điều hành kế hoạch nguồn vốn, việc phân giao nguồn vốn đã thực hiện theo đúng quy định, kịp thời. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 174 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch năm trong đó dư­ nợ hộ nghèo đạt gần 95 tỷ đồng, vốn vay học sinh sinh viên trên 13 tỷ đồng, vốn giải quyết việc làm trên 5 tỷ đồng, vốn vay xuất khẩu lao động gần 7 tỷ đồng, vốn vay hộ SXKD tại vùng khó khăn gần 49 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt trên 1,5 tỷ đồng… Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH huyện cũng đã duy trì và thực hiện tốt cơ chế khoán tài chính do NHCSXH Trung ương và tỉnh giao, tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường tính chủ động ở cơ sở. Hoạt động giao dịch được thực hiện nghiêm túc, ổn định đi vào nề nếp và duy trì thường xuyên. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ cũng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

      Trong những tháng còn lại của năm 2013, NHCSXH huyện Ba Bể tiếp tục chủ động nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình tín dụng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong mạng lưới, chất lượng điểm giao dịch NHCSXH ở cơ sở xã, thị trấn./.