Năm 2015: Huyện Ba Bể phấn đấu cấp 15.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, năm 2015 huyện Ba Bể phấn đấu cấp 15.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn.

 

Ảnh: Viên chức Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đang sao lưu sổ bìa đỏ


Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, ngay từ đầu năm huyện đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định pháp luật, góp phần giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai và phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương./.