Các tổ chức hội đoàn thể huyện: Khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện giúp hội viên phảt triển kinh tế

Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện ta đã có điều kiện giúp đỡ hội viên có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

 

Hiện nay tổng dư nợ của các tổ chức hội với Ngân hàng chính sách xã hội huyện là trên 200 tỷ đồng với 7.150 thành viên được vay vốn, trong đó dư nợ của Hội phụ nữ trên 85 tỷ cho gần 3.000 lượt hội viên vay, dư nợ của Hội nông dân trên 65 tỷ với trên 2.200 hộ vay, Hội cựu chiến binh trên 25 tỷ và đoàn thanh niên trên 29 tỷ.

 

Ảnh: Từ nguồn vốn được vay nhiều hộ đã xây dựng được mô hình kinh tế có hiệu quả


Từ nguồn vốn được vay, các hội viên đã sử dụng đúng mục đích đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương./.