Ba Bể tổ chức học tập quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị và các Nghị quyết hội nghị lần thứ III BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Ngày 10/6, huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ chính trị và các Nghị quyết hội nghị lần thứ III BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI cho các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, UBMMTQ huyện, các ban xây dựng Đảng, trưởng phó các ban ngành đoàn thể của huyện và bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị đã triển khai chỉ thị số 01 – CT /TW ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị về học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 06 – NQ/TU ngày 26/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 26/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 05 – NQ/TU ngày 26/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Một số Nghị quyết về cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng hợp tác xã kiểu mới và các nội dung quan trọng khác. Qua hội nghị nhằm giúp cho các lãnh đạo và cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để từ đó xây dựng kế hoạch và vận dụng phù hợp với từng cơ quan đơn vị, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.