Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Bể: Tổ chức tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở

Trung tâm văn hóa tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao huyện Ba Bể đang tổ chức chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở tại 10 xã trên địa bàn huyện./.

Đội thông tin lưu động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đưa thông tin về cơ sở

Theo đó từ ngày 22/5 đến ngày 31/5, Đội tuyên truyền lưu động sẽ tổ chức chương trình tại các xã Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Khang Ninh, Cao Trĩ, Thượng Giáo, Cao Thượng, Địa Linh, Yến Dương. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và sân khấu hóa bằng những vở kịch, những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước lồng ghép tuyên truyền các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2017, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm giúp bà con nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân đồng thời tích cực thi đua lao động phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.