Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Ba Bể năm 2024

Bài trướcKế hoạch thực hiện Đề án ”Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nộ dung của Công ước chống tra tấn và phấp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2024
Bài tiếp theoCung cấp nội dung tuyên truyền lần 01 tháng 5