Kế hoạch thực hiện Đề án ”Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nộ dung của Công ước chống tra tấn và phấp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2024

Bài trướcCTPT ngày 27 tháng 4
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Ba Bể năm 2024