Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo năm 2013, ngày 23 tháng 12 năm 2013, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể đã tổ chức lễ khai giảng lớp Đảng viên mới lớp thứ 3 năm 2013, nhằm trang bị kiến thức cho các Đảng viên vừa được kết nạp Đảng.

  

Tham dự lớp học có 72 học viên. Trong thời gian 05 ngày những học viên này sẽ được trang bị các kiến thức qua các bài giảng gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội (XHCN) và phương hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Chủ nghĩa xã hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài phần bài giảng lý luận, trong quá trình học, các học viên sẽ được tổ chức thảo luận và tìm hiểu thêm những kiến thức thực tế hiện nay. Đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài thi hết chương trình và được cấp chứng chỉ chứng nhận đảng viên mới./.  

Bài trướcBa Bể:Tăng cường giải pháp duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm
Bài tiếp theoHội nghị tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến nhận xét đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2