Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể

Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể