Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019

Ngày 10/01/2019 UBND huyện Ba Bể Thông báo số 12/TB – UBND về việc Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019
Chi tiét kèm theo: thông báo lich tiep cong dan.signed