Tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 3260/UBND-VP về việc tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Địa chỉ tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/