Tập trung chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 22 / 5 / 2019 UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kan, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1643, 2750 /UBND-KTTCKT, 2808/UBND-KTTCKT, 2890 /UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi