Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 16/5/2019 UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn