Quyết định hủy kết quả trúng tuyển

Quyết định hủy kết quả trúng tuyển