NGHỊ QUYẾT về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

NGhị quyết số 48 công bố Danh sách những người Ứng cử đại biểu HĐND  huyện khóa  XX, nhiệm kỳ b2021-2026.

CV đính chính một số nội dung tại Nghị Quyết số 48/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 Của Ban Bầu cử huyện Ba Bể