NGÂN HÀNG CSXH HOÀN THÀNH ĐỐI CHIẾU, PHÂN LOẠI NỢ NĂM 2018

Nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn trong thời gian tới. NHCSXH huyện Ba Bể đã phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành đối chiếu, phân loại nợ năm 2018.

Phạm vi đối chiếu, phân loại là 100% khách hàng có dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 30/6/2018. Công tác đối chiếu, phân loại nợ được thực hiện tại nhà họp, nhà văn hóa khu dân cư; hội trường UBND các xã, thị trấn. Đợt đối chiếu, phân loại nợ được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với tổ chức Hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nhận ủy thác cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức hội các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH huyện triển khai đối chiếu, phân loại nợ. UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ của xã, thị trấn.

Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 02/08/2018, đến nay công tác đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn huyện đã hoàn thành. Kết quả đối chiếu nợ tại 16 xã, thị trấn với tổng số 239 tổ TK&VV, tổng dư nợ là 272.506 triệu đồng, tổng số khách hàng là 6.873 khách hàng. Kết quả phân tích nợ, tổng số món vay có khả năng thu hồi 11.120 món, nợ gốc là 270.294 triệu đồng, nợ lãi 1.072 đồng; tổng số món vay không có khả năng thu hồi 19 món, nợ gốc là 212.750.000 đồng, nợ lãi 7.950.000 đồng.

 Ông Tống Văn Mạnh – Phó giám đốc NHCSXH huyện cho biết: “Đối chiếu, phân loại nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHCSXH các tháng cuối năm 2018; hoàn thành được nhiệm vụ này là bản thân mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ NHCSXH luôn nêu cao tinh thần trách, nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, còn có sự phối hợp của tổ chức Hội nhận ủy thác, Tổ trưởng tổ TK&VV, Trưởng thôn, Công an viên, đặc biệt là sự hợp tác của các hộ vay vốn”.

Thành viên tổ TK&VV thôn Nà Hàn, xã Khang Ninh tham dự đối chiếu.

Qua đối chiếu, phân loại nợ, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có khả năng thu hồi vốn. Đồng thời, căn cứ kết quả đối chiếu, phân loại nợ tại địa bàn các xã, thị trấn; Chủ tịch UBND xã, thị trấn cùng Giám đốc NHCSXH đánh giá thực trạng nợ và chỉ đạo giải pháp xử lý. Đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi; trường hợp có khả năng trả nợ nhưng người vay chây ỳ, cố tình không trả cần vận động, yêu cầu trả nợ, nếu tiếp tục không trả thì lập hồ sơ khởi kiện. Đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đủ điều kiện xử lý thì lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Đây là các giải pháp giúp công tác tín dụng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả và an toàn trong thời gian tới./.