MTTQ huyện Ba Bể: Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Dưới sự quan tâm của Huyện ủy, lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban MTTQ tỉnh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

(Ảnh: Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc (năm 2013) thôn Nà Ché, xã Thượng Giáo)


Là tổ chức chính trị rộng lớn, những năm qua UBMTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản. Triển khai thực hiện những chủ trương chính sách dân tộc và các chính sách phát triển kinh tế – xã hội đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và đảm bảo các lợi ích chính đáng của các dân tộc thiểu số. Qua đó, đông đảo người dân đã cùng nhau vượt khó hăng say lao động, sản xuất làm giàu chính đáng, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 43,64 % năm 2010 xuống còn 22,09% như hiện nay.

Không chỉ phát huy vai trò nòng cốt giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, MTTQ huyện Ba Bể còn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các cấp, già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín tiêu biểu tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội ở tại gia đình và cộng đồng dân cư, vận động nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, hỗ trợ nhân dân những lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn Trong nhiệm kỳ qua Uỷ ban MTTQ huyện đã cùng với Ban vận động “quỹ người nghèo” huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo xây và sửa nhà ở, hỗ trợ quà tết nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện. Kết quả của phong trào thi đua lao động, sản xuất và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã tạo điều kiện thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Bám sát những nội dung của phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật; chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Năm 2013, toàn huyện có 62 thôn, bản, khu dân cư văn hóa; hơn 8 nghìn hộ được công nhận gia đình văn hóa và 115 cơ quan, đơn vị, trường học  được công nhận đơn vị văn hóa. Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 5 năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng được 421 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách, sửa chữa 28 nhà tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 của Thủ tướng chính phủ được 419 nhà cho hộ nghèo. Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư và kỷ niệm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo ngày 18/11 hàng năm trở thành nề nếp và thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong huyện nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ những kết quả trên, cho thấy, MTTQ các cấp huyện Ba Bể đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị- kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Trao đổi với phóng viên Bà Đỗ Thị Láng – UV BTV huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết:Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa XI về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ba Bể đã có bước chuyển biến tích cực, moị hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, chủ động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và tổ chức thực hiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương”.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, huyện Ba Bể sẽ tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên; tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Vận động nhân dân đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo, về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. /.

                                                                   

 

Bài trướcCao Trĩ: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế
Bài tiếp theoBan CHQS Ba Bể: Đẩy mạnh công tác giáo dục Quốc phòng – Quân sự địa phương