Khang Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2014

Xã Khang Ninh vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tương 4 gồm Bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, cán bộ chuyên trách và công chức xã trên địa bàn./.

 

Ảnh:


Lớp học được tổ chức nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng -an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, công tác quốc phòng – quân sự địa phương, tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay như: phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những kiến thức rất căn bản, thiết thực, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản để vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

 

Bài trướcBa Bể hỗ trợ trên 2.550 ha đất trồng lúa
Bài tiếp theoBa Bể hỗ trợ trên 4.100 con vật nuôi cho hộ nghèo theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính Phủ