Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Biểu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất