Hơn 100 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện đang tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đảng viên mới kết nạp trong quý I năm 2018./.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp năm 2018 của huyện Ba Bể

Trong thời gian 7 ngày (từ 7/5- 13/5), các đảng viên mới kết nạp từ các cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Ba Bể sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề gồm : Chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ( CNXH) và con đường đi lên CNXH ở việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn  xã hội; phát triển Giáo dục & Đào tạo, Khoa học Công nghệ; xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam, quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đánh với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Thông tin tình hình kinh tế- xã hội nổi bật của địa phương và định hướng tư tưởng thời gian tới.  Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch.

Bài trướcBCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh kiểm tra tại Ba Bể
Bài tiếp theoHội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại huyện Ba Bể