Hội nghị ký giao ước thi đua khối huyện, thành phố năm 2018

Ngày 19/3 tại huyện Ba Bể, khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Ưu – Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan trường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh); các đồng chí lãnh đạo hội đồng thi đua khen thưởng, lãnh đạo Phòng Nội vụ 08 huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, huyện Ba Bể được phân công làm Trưởng khối thi đua khối huyện, thành phố. Năm 2018, khối đã nhất trí phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình trọng điểm của tỉnh trong kế hoạch kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội, an ninh quóc phòng, đối ngoại, nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao năng lực quản lý Nhà nuớc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Sau khi thảo luận, các đại biểu trong khối đã thống nhất thông qua các nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí chấm điểm thi đua. Đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung giao ước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018./.