HĐND huyện Ba Bể tổ chức được 30 cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND huyện Ba Bể đã tổ chức được 30 cuộc tiếp xúc cử tri và thu thập được gần 600 ý kiến, kiến nghị./.

 

 

 

Trong đó có gần 500 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan chức năng của huyện, hầu hết các ý kiến đã được UBND và các cơ quan liên quan của huyện trả lời, còn lại là các kiến nghị đối với Đảng, Chính phủ và một số cơ quan Nhà nước cấp trên về thực hiện một số chế độ chính sách dân tộc, chế độ quân nhân tham gia kháng chiến và chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đến nay, cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được UBND và các cơ quan cấp huyện trả lời và giải quyết; chỉ còn một số ý kiến liên quan đến công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi… do nguồn vốn còn hạn hẹp nên UBND huyện phải cân đối, bố trí đầu tư theo từng giai đoạn. Có thế thấy rằng, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Ba Bể trong nhiệm kỳ qua đã tiếp nhận và phản ảnh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của cử tri tới diễn đàn kỳ họp, đồng thời chuyển đến UBND và các cơ quan cấp huyện, tỉnh có liên quan xem xét giải quyết, hoạt động này ngày càng phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân.