Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Ba Bể

bieu cong khai NS 2019

QĐ 2110