Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách của huyện Ba Bể 6 tháng đầu năm 2020

Biểu công khai dự toán 2020( QĐ) QĐ 1568