Ba Bể: xây dựng kế hoạch giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó góp phần tạo động lực cho cơ sở phát huy sức mạnh nội lực trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Huyện ủy Ba Bể vừa xây dựng kế hoạch giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới.

 

Theo đó mỗi cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất một thôn, bản thuộc xã được phân công. Thực hiện việc hỗ trợ một số điều kiện thiết yếu cho các lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội như công tác phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, hoạt động bán trú dân nuôi, giảm nghèo…;tổ chức tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân… ;tuyên truyền tư vấn cho địa phương về những kinh nghiệm đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; tích cực phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông – lâm nghiệp; thực hiện hỗ trợ bằng ngày công lao động, bằng vật chất hoặc tiền mặt quyên góp được từ các tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức khảo sát, đăng ký việc làm cụ thể tại xã được phân công giúp đỡ và xây dựng kế hoạch thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020 để giúp đỡ xã hoàn thiện một số tiêu chí trong xây dựng NTM.

 

 

Được biết trong năm 2014, cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đóng góp được hàng nghìn ngày công lao động để giúp đỡ các xã làm đường giao thông nông thôn qua đó đã tạo sức lan tỏa về phong trào xây dựng NTM tại địa phương./.