Ba Bể: Gần 500 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2015

Những năm qua, trước nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo của Đảng và Nhà nước, một số hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể đã nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự đầu tư hỗ trợ Nhà nước. Tuy nhiên 02 năm trở lại đây, do có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền trong huyện đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác xóa đói giảm nghèo, do đó nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn đăng ký thoát khỏi hộ nghèo, nỗ lực lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững.

 

Ảnh: Nhiều hộ đã được vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo


Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Bể có 2.063 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,03% tổng số hộ trong toàn huyện. Trong đó có 458 hộ nghèo thuộc 16 xã, thị trấn trên địa bàn đăng ký thoát nghèo. Hiện nay huyện Ba Bể đang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về vốn, cây con giống, ngày công lao động…, nhằm giúp cho các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 14,03%.