Ba Bể: Xã Hà Hiệu tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Xã Hà Hiệu là địa phương luôn đi đầu trong các phong trào thi đua và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Bởi vậy, Hà Hiệu có nhiều lợi thế khi bắt tay triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     Hiện tại, Hà Hiệu là một trong những xã điểm của tỉnh về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã đang tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015.

     Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hà Hiệu đã quy hoạch thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban Ban chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng Ban quản lý; các ban,  ngành, đoàn thể làm ủy viên. Ngoài ra, xã còn thành lập ban phát triển nông thôn mới tại các thôn, bản trên địa bàn. Cùng với công tác lập quy hoạch Đề án xây dựng nông thôn mới và Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nông dân, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đã phối hợp với các đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy hoạch, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, cơ chế và các chính sách có liên quan nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn. Để người dân tự giác nhận thức và tham gia công tác quy hoạch cũng như đầu tư phát triển theo quy hoạch. Xã triển khai lập kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý quy hoạch cho các thành viên Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xã đã chủ động trong việc cân đối, bố trí nguồn ngân sách được cấp hàng năm, kết hợp sự hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân, thực hiện công tác lồng ghép, đầu tư, hỗ trợ các hạng mục công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo chuẩn về nông thôn mới, nhằm đưa xã sớm đạt chuẩn theo tiêu chí Quốc gia.

     Để thực hiện được các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, xã Hà Hiệu đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các thôn, bản và đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, phân công thành viên bám sát cơ sở tập trung hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất, sớm hoàn thành điều tra khảo sát thực trạng trên căn cứ 19 bộ tiêu chí làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn.

     Chương trình xây dựng nông thôn ở xã hà Hiệu đang ở giai đoạn khởi đầu, để xã trở thành xã đạt chuẩn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn là cả một chặng đường. Hi vọng rằng, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, Hà Hiệu sẽ vượt qua khó khăn, phấn đấu đến năm 2015 xã sẽ hoàn thiện mô hình xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcBa Bể: Hiệu quả từ những Câu lạc bộ Sinh kế và Quyền phụ nữ
Bài tiếp theoPhát triển mô hình kinh tế tổng hợp ở Ba Bể