Ba Bể Triển khai các Quy định, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của tỉnh; Tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng, Nhiệm kỳ Đại hội XII

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 22-KL/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kết kuận số 52- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết kuận số 53- KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Hội nghị cũng đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII. Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị; triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã cử 25 đồng chí tham gia học lớp cao cấp LLCT; phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 04 lớp Trung cấp LLCT tại huyện  có 286 học viên tham gia, 02 lớp Quản lý nhà nước cho 247 học viên; Trung tâm Bồ dưỡng chính trị huyện mở 03 lớp sơ cấp LLCT có 230 học viên tham gia, 69 lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cấp ủy cho hơn 5.000 học viên tham gia; kết nạp 775/750 đảng viên mới, đạt 133% kế hoạch. Đẩy mạnh xây dựng đảng về đạo đức, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn được quan tâm trú trọng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng  bộ tiếp thu các nội dung tại hội nghị để tăng cường tuyên tuyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy đinh của Trung ương, của tỉnh là những nội dung quan trọng có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trên cơ sở nội dung quán triệt, đề nghị các chi, đảng bộ, trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cấp ủy cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình, góp phần đưa nhanh các chủ trương của Đảng vào cuộc sống./.

Bài trướcBan chỉ đạo hoạt động hè tỉnh kiểm tra công tác hè tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoQuảng Khê tập trung gieo cấy lúa vụ mùa năm 2019