Ba Bể: Tập huấn công tác mặt trận năm 2016

Uỷ ban MTTQ VN huyện Ba Bể vừa hoàn thành 3 lớp tập huấn về công tác mặt trận tổ quốc năm 2016 cho 220 đồng chí là Phó chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn bản trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2016 huyện Ba Bể.


Các lớp tập huấn đã triển khai các chuyên đề về Tổ chức và hoạt động của MTTQ cơ sở; Hiến pháp năm 2013 và nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Triển khai cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới – khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân và một số kỹ năng tuyên truyền miệng…Các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở có ý nghĩa quan trọng, là yêu cầu cơ bản trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam, nhằm tạo bước chuyển biến thực sự trong việc đổi mới nhận thức và tổ chức hoạt động của MTTQ các cấp. Qua đây sẽ giúp đội ngũ cán bộ mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.