Ba Bể nâng cao trách nhiệm Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH

Thời gian qua huyện Ba Bể đã không ngừng củng cố kiện toàn và nâng cao trách nhiệm Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐDHĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Ảnh: Toàn cảnh họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Trong những tháng đầu năm, BĐDHĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định; triển khai nhiệm vụ và ban hành các văn bản quy định trong công tác thực hiện. Để tránh nợ sấu, BĐDHĐQT đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, thu lãi tiền vay, xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra giám sát và phân công các thành viên kiểm tra các xã, thị trấn.  Kết quả kiểm tra 9 tháng đầu năm 2021 có: 24/24 thành viên Ban đại diện được phân công thực hiện kiểm tra, giám sát, đạt tỷ lệ 100%, kiểm tra 60 lượt Tổ TK&VV, đối chiếu trực tiếp được 316 lượt hộ vay vốn; kiểm tra được 15 lượt xã, 30 lượt Tổ TK&VV, đối chiếu trực tiếp được 163 lượt hộ vay vốn;  15/15 thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã kiểm tra được 45 lượt tổ TK&VV và kiểm tra trực tiếp được 228 lượt hộ vay vốn. Do đó tránh các trường hợp giải ngân không đúng đối tượng, hoặc nguồn vốn vay không sử dụng đúng mục đích./.