Ba Bể: Họp thành viên ủy ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Ngày 6/3, UBND huyện Ba Bể tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2017, thông qua nhiệm vụ tháng 3/2017. Dự cuộc họp có các đồng chí thường trực HĐND, UBMT TQ và các thành viên UBND huyện. Đồng chí Cao Minh Hải – phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp./.

 

            

 

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp


Theo báo cáo, 2 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến ngày 06/3 đạt trên 5,2 tỷđồng, bằng 19,6%KH giao; tiến dộ gieo cấy lúa đạt trên 70% diện tích, diện tích gieo trồng ngô theo kế hoạch 1.450ha, ngô soi bãi hiện đang vun gốc lần 1, ngô đồi hiẹn người dân đang phát thực bì; cây dong riềng trồng được 201/200ha, đạt 105%KH; đăng ký rừng trồng 635/485ha, hiện đơn vị tư vấn đang triển khai thiết kế rừng trồng cho các xã, thị trấn được trên 40%; các mô hình cho thu nhập cao trên một đơn vị diện tích tiếp tục được triển khai; tình hình đàn vật nuôi ổn định, không có ổ dịch xảy ra; xây dựng cơ bản có nhiều cố gắng, những vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục được duy trì. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm. Cùng với kết quả trên, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn 7,86 tiêu chí/xã…Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác thiết kế rừng trồng còn chậm; một số nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án triển khai chưa đạt tiến độ; việc duy trì sĩ số học sinh chưa đảm bảo; một số vụ việc liên quan đến tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn xảy ra. Hội nghị, cũng đã thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian tiếp theo với những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trú trọng phát triển đàn vật nuôi và đẩy mạnh phát triển các dịch vụ du lịch; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể và các địa phương cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chỉ tiêu và đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra; làm tốt công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công. Đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy lùi tai nạn giao thông, bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đã đề ra trong năm 2017./.