Ba Bể học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương

Chiều 21/7, Huyện Ba Bể tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy cho các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND – UBND , cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn./.

Toàn cảnh hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương huyện Ba Bể.

Hội nghị đã tập trung quán triệt nội dung 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, khẳng định đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân. Hội nghị cũng triển khai Chỉ thị số 13 – CT/TU ngày 15/5/2017 của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ các khu rừng  đặc dụng trên địa bàn  tỉnh; Nghị quyết số 18 – NQ/TU ngày 5/6/2017 của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2017 – 2020. Tại hội nghị, huyện ủy Ba Bể yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.