Ba Bể hoàn thành khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2019

Huyện Ba Bể vừa hoàn thành công tác khám tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2019./.

Công tác khám tuyển cho công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2019 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể.

Năm nay, huyện Ba Bể đã phát lệnh điều khám 293 thanh niên trong độ tuổi trong đó 270 thanh niên khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và 23 thanh niên khám tuyển thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Qua khám tuyển đã có 116 thanh niên có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự và 17 thanh niên đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Theo đánh giá, năm nay, các địa phương của huyện Ba Bể đã tích cực, chủ động trong công tác rà soát, nắm nguồn, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của thanh niên trong việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Các bước khám sơ tuyển và khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, nghiêm túc và đúng luật.