Ba Bể chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Huyện Ba Bể hiện duy trì 11.368 con gia súc, trong đó đàn trâu có hơn 7.400 con; hơn 3.700 con bò; ngựa 117 con; đàn dê hơn 4.000 con; đàn lợn hơn 29 nghìn con, chó hơn 6.400 và hơn 256 nghìn con gia cầm.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng cường thăm nắm cơ sở, tuyên truyền vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi; thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng, kiểm soát giết mổ và vận chuyển vật nuôi ra vào địa bàn.

Ảnh: Cơ quan chuyên môn hướng dẫn các thú y viên tiêm văc xin viêm da nổi cục trên đàn trâu bò.

 Từ đầu năm đến nay, tại một số xã trên địa bàn huyện đã xảy ra bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; bệnh dịch tả lợn châu phi trên đàn lợn. Với sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, góp phần hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do dịch bệnh gây ra.

                                                                     Hoàng Chúc