Xã Cao Trĩ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 25/9, Đảng ủy xã Cao Trĩ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trên địa bàn. Dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy và Ban Tuyên Giáo huyện ủy Ba Bể.

 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

 

Theo đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã được giới thiệu nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng đã được triển khai một số chỉ thị, kết luận của Đảng.

Trên cơ sở quán triệt, giúp cán bộ và đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của nghị quyết, kết luận của Đảng, từ đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại Đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, phù hợp và hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đi vào thực tiễn cuộc sống

 

 

 

 

Bài trướcXã Địa Linh: Xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Thôn Tiền Phong
Bài tiếp theoPhòng GD & ĐT huyện Ba Bể: Tập huấn sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm học 2014 – 2015